لــــولـــه ها
TYPES OF PIPE

فولاد گستران نوین بهفر

لـــوله جدار چاه
Well wall pipe

مشاهده محصولات
فولاد گستران نوین بهفر

لـــوله API
API pipe

مشاهده محصولات
فولاد گستران نوین بهفر

لـــوله اسپیرال
Spiral tube

مشاهده محصولات
فولاد گستران نوین بهفر

لـــوله مانیسمان
Manisman’s tube

مشاهده محصولات
فولاد گستران نوین بهفر

لـــوله درزدار
Seamed pipe

مشاهده محصولات
فولاد گستران نوین بهفر

لـــوله پمپی
Seamed pipe

مشاهده محصولات